Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

  

Örjan Martinsson
 

Bilden ovan är ett utsnitt från en karta i generalstabsverket "Karl XII på slagfältet". För att se hela kartan behöver ni bara klicka på bilden. Vilka regementen som de olika rutorna motsvarar framgår av den nedanstående sammanställningen.

Notera att fyra bataljoner tillhörde ett sammansatt finskt regemente som bestod av kontingenter från sex indelta finska regementen. Vilka kontingenter som ingick i vilka bataljoner är inte känt och då blir det förstås svårt att bedöma vilka uniformer som var vanligast i de olika bataljonerna. Jag har emellertid gjort gissningar baserade på bataljonschefernas regementstillhörighet. Gustaf Adolf Mellin var nybliven överste för Viborgs regemente, Ernst Lode var överstelöjtnant vid Björneborgs regemente och Patrik Sass var kapten vid Savolax regemente. Den fjärde bataljonschefens regementstillhörighet, major Otto Reinhold Berg, har jag dock inte kunnat fastställa eftersom han är inte medtagen i Adam Lewenhaupts förteckning över karolinska officerare. Jag har därför helt godtyckligt försett hans bataljon med Nylands uniformer för att på så sätt få alla finska färgkombinationer representerade av de fyra bataljonerna.

Vänstra (norra) flygelnEstniska adelsfanan och det Estniska kavalleriregementet
(6 skvadroner sammanlagt)

 

Vänstra kolonnen

 


Karelska lantdragoner
(2 skvadroner)

Åbo, Nylands & Viborgs tremänningskavalleri
(2 skvadroner)
(Vänstra kolonnen)

 

 

Kavalleri
736 man på 10 skvadroner

 

 

(Högra kolonnen)

Reservkavalleriet
1 650 man på 13 skvadroner

Livdragoner
(4 skvadroner)

Drabantkåren
(2 skvadroner)

Åbo & Björneborgs kavalleriregemente
(7 skvadroner)
Högra kolonnen 
 
Tavastehus, Viborgs & Savolax tremänningsreg.
 


Dalregementet
(livbataljonen)
 
Vänstra infanterigruppen
516 man på 2 bataljoner

(en grenadjärpluton från Dalregementet i täten)


Finnar (Bergs bataljon)
 


Finnar (Lodes bataljon)
 


Finnar (Mellins bataljon)
 


Dalregementet
(andra bataljonen)
Högra infanterigruppen
2 375 man på 8 bataljoner

(två grenadjärplutoner i täten)
 


Finnar (Sass bataljon)

Västmanlands regemente (Feilitzens bataljon)

Närke-Värmlands regemente
(Focks bataljon)

Närke-Värmlands regemente
(Roos' bataljon)


Högra (södra) flygeln

Infanteri
2 998 man fördelade på 11 bataljoner
(en gardesgrenadjärpluton i täten)

 


Västmanlands regemente
(Kurcks bataljon)

Västmanlands regemente
(Wrangels bataljon)

Livgardet
 (Sparres bataljon)


Livgardet
(Ehrensteens bataljon)
 


Livgardets grenadjärbataljon


Åbo, Björneborgs & Nylands tremänningsregemente

Livgardets livbataljon
 

Hälsinge regemente
(andra bataljonen)

Hälsinge regementes livbataljon

Livgardet
(Posses bataljon)

Livgardet
(von Numers bataljon)

Kavalleri

1 928 man fördelade på 24 skvadroner
 
 
Karelska kavalleriregementet
(7 skvadroner)
 

Nylands kavalleriregemente
(9 skvadroner)

Livdragonerna
(4 skvadroner)
 
Vänstra kolonnen

Karelska lantdragoner
(2 skvadroner)

Åbo, Nylands & Viborgs tremänningskavalleri
(2 skvadroner)
Högra kolonnen

Läs även om svenskarnas eller ryssarnas uniformer i slaget vid Narva.