Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
   
 
 

  

Örjan Martinsson
 


Vid slaget vid Narva hade de svenska regementena troligen följande uniformer och numerärer. Uniformsuppgifterna är hämtade från Lars-Eric Höglund medan styrkeuppgifterna kommer från Generalstabsverket "Karl XII på slagfältet" och Margus Laidres bok "Segern vid Narva". Höglunds bok nämner egentligen bara vilka färger de olika uniformsplaggen hade och inte så mycket om snittet på uniformerna. Med största sannolikhet såg de inte ut som den klassiska karolinska uniformen, det vill säga trekantiga hattar och uppvikta rockskört. Bland kavallerister förekom uppvikta rockskört vid den här tiden men det tycks inte ha varit allmänt och inget tyder på att infanterister hade börjat vika upp sina rockskört. Modet med trekantiga hattar var etablerat i Frankrike vid denna tid. Men av döma av bataljmålningar verkar det som om de svenska trupperna fortfarande befann sig i ett övergångsstadium med vanligen bara två sidor uppvikta, vilket förekom i olika kombinationer varav vissa kunde vara väldigt lika en trekantig hatt beroende på vilken vinkel man såg den ifrån.

Infanteri (5 889 man)


Livgardet

1 700 man
6 bataljoner

Dalregementet

661 man
2 bataljoner

Hälsinge regemente
568 man
2 bataljoner


Västmanlands regemente
556 man
3 bataljoner


Närke-Värmlands regemente
732 man
2 bataljoner


Åbo, Björneborg & Nylands tremänningar
360 man
1 bataljon


Tavastehus, Viborg & Savolax tremänningar
379 man
1 bataljon


Dessutom deltog ett sammansatt finskt regemente med 933 man fördelade på 4 bataljoner som bestod av kontingenter från följande regementen:
 


Åbo


Björneborg


Tavastehus


Viborg


Savolax


Nyland

 


Kavalleri (4 314 man)
 


Drabantkåren

158 man
2 skvadroner
 

Livdragonerna

514 man
8 skvadroner

Åbo & Björneborgs kavallerireg.
750 man
7 skvadroner

Nylands kavallerireg.
650 man
9 skvadroner

Karelska kavallerireg.
700 man
7 skvadroner

Karelska lantdragonbataljonen
302 man
2 skvadroner

Åbo, Nyland & Viborgs tremänningskavalleri
340 man
2 skvadroner


Estniska adelsfanan
400 man
3 skvadroner


Estniska kavalleriregementet
500 man
3 skvadroner

 
Artilleriregementet
334 man
37 pjäser

De enskilda regementen som det råder störst osäkerhet om är det finska tremänningsinfanteriet eftersom deras uniformer i stort sett är helt okända. Höglund uppger bara att Åbo, Björneborg & Nylands tremänningar hade grå vadmalskläder och grå strumpor. Tavastehus, Viborg och Savolax tremänningar hade 1702 blå rockar med gula uppslag men då hade även Åbo, Björneborg & Nylands tremänningar sådana uniformer. Det är därför troligt att båda tremänningsregementena hade grå vadmalskläder 1700. I Höglunds bok är Åbo, Björneborg & Nylands tremänningar illustrerade med helgrå uniformer men jag är tveksam till att samtliga klädesdetaljer skulle vara grå. Genom att jämföra andra regementen av samma typ går det att få tag i några ledtrådar till tremänningarnas uniformer. De finska fördubblingsregementena som uppsattes på samma sätt som tremänningarna (men senare på året) hade alla vadmalsbyxor vilket gör det troligt att även tremänningarna hade byxor av grå vadmal. Uppgifter om västar är anmärkningsvärt sällsynta vid de finska infanteriregementena och det verkar som om soldaterna fick skaffa dessa på egen hand. Men skinnvästar var vanligast i den karolinska armén och jag har därför avbildat dem med sådana. De kan dock ha haft grå västar i likhet med byxorna som annars också vanligen var av skinn i den karolinska armén. Däremot tror jag inte att uppslag och foder skulle ha varit grått eftersom en sådan helgrå färgkombination var mycket ovanlig och knappast önskvärd. Troligen hade de en avvikande färg och frågan är egentligen bara om den var gul eller blå. Båda färgerna är nämligen lika goda kandidater. De tremänningar som sattes upp samtidigt i egentliga Sverige tycks i samtliga fall ha haft blå uppslag, medan alla finska fördubblingsregementena hade gula uppslag. Men eftersom även det finska tremänningskavalleriet och ett fördubblingskavalleriregemente (Nylands) hade gula uppslag pekar ändå mycket på att gult var den allmänna uppslagsfärg som användes vid finska regementen av den här typen (Karelska fördubblingskavalleriet hade dock blå uppslag). Huvudbonaderna är helt okända för både det finska tremänningsinfanteriet och fördubblingsinfanteriet. Tremänningsregementena i egentliga Sverige verkar emellertid i samtliga fall ha haft hatt, detta oavsett ifall moderregementet hade karpus. Hattarnas galoner har jag gjort vita, vilket jag nästan alltid gör när färgen inte nämns (undantag är Livgardet och Livdragonerna som i detta slag har avbildats med guldgaloner). Under stora nordiska kriget förekom dock flera olika varianter på tremänningarna galoner. Såväl vita, gula, blå som blågula galoner finns dokumenterade.

Narvas garnison


Ingermanlands
garnisonsregemente

1 400 man
 

Estniska
kavalleriregementet

150 man
2 kompanier

Ingermanländska
adelsfanan

"ett litet antal"
2 ryttmästare förde befäl

Narvas garnison uppskattades av försvararna själva till mellan 1 800 och 1 900 man. Utöver de ovannämnda förbanden bestod denna styrka också av 400 beväpnade stadsbor. Kommendanten förfogade även över 300 bönder som hade sänts dit från Viborgs län för att som fortifikationsarbetare rusta upp fästningen.

Det Ingermanländska garnisonsregementet var ursprungligen ett skånskt regemente och vid generalmönstringen i juni 1699 tjänstgjorde fortfarande 216 skåningar vid regementet. Huvuddelen utgjordes dock av 592 finnar och 416 ingermanländare. Utöver dessa fanns det 84 "svenskar", 74 livländare och 53 estländare samt några rikstyskar, kurländare, danskar och slutligen en person vardera från Norge, Preussen och Polen. Medelåldern var så hög som 36 år (troligen tillhörde skåningarna de mer åldersstigna soldaterna).

Läs även om rysarnas uniformer eller om den svenska slagordningen i slaget vid Narva.