Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

   


 
 

 
 


 
 

 
 

 

Örjan Martinsson

Upplands kompanifana från 1675 (innan m/1686 hade fanorna fyrkulor i hörnen) Skaraborgs livfana av m/1686 från 1710 Dalregementets kompanifana av m/1686 från 1728 Dalregementets kompanifana av m/1686 från 1741 (från och med 1732 var motivet mindre på alla m/1686-fanor)

På denna sidan redovisas de uppsättningar av fanor som delades ut till de indelta infanteriregementena. Enligt förordningen från 1686 skulle varje kompani ha en egen fana med gemensamt utseende förutom livkompaniet som skulle ha en särskild livfana. För de allra flesta regementen innebar detta åtta fanor sammanlagt. Men av besparingsskäl fick regementena sedermera bara fyra fanor. Först tillfälligt efter kapitulationen i Tönningen 1713 fram till 1716, och sedan permanent från och med 1731.

Tillverkare av fanor

  = Baltzar Friedrich, Stockholm (död 1685)   = Helena Kräll och Adrian Crell, Stockholm 
  = Olof Hoffman, Stockholm (död 1709)   = Hans Liebenberg, Stockholm
  = Daniel Stawert, Stockholm (död före 1713)   = Cordt Meyer, Riga
  = Daniel Stawert eller Johan Wikman   = Tobias Leij (far & son, fadern död senast 1759)
  = Johan Wikman, Stockholm (död 1734)   = Okänd tillverkare (Peter Blohm 1679-80)
  = Christoffer Sergel (död 1773)   = Inga fanor

Fansviter

Bakgrundsfärgen i tabellen anger vem det är som har tillverkat fanorna och siffrorna anger när och hur många fanor som delades ut. Om siffran följs av en asterisk (*) så innebär det att en av fanorna var en livfana. Platsnamn såsom "Poltava" anger tillfällen då fanor förlorades till fienden.

De nordliga regementena redovisas längre ned på sidan.

  Uppland Östgöta Kronob. Älvsborg Skaraborg Västm.
Söderm. Kalmar Jönköp. V-Dal N-Värm    
1674  

3

9*    

6

   

8*

9* 6* 1674
1675 2   2

8*

9*

3

8*

    1   1675
1676 1   1

Kristianstad

Karlshamn

   

8

  Lund 3 1676
1677 4

1 + 1

              2   1677
1678 3

3

 

4*

          Helsingborg   1678
1679 5*

???

                2 1679
1680                   5* 1680
1681                     1681
1682                

10*

  1682
1683

8*

        8*      

 

1683
1684        

8*

 

8*

   

8*

1684
1685                     1685
1686                     1686
1687                     1687
1688                  

 

1688
1689              

8*

 

8*

1689
1690                     1690
1691  

 

                1691
1692  

8*

                1692
1693    

8*

              1693
1694      

8*

            1694
1695

8*

                  1695
1696  

8*

                  1696
1697                       1697
1698                       1698
1699                       1699
1700            

8*

        1700
1701                  

 

8*

1701
1702                       1702
1703                       1703
1704          

8*

          1704
1705                       1705
1706                       1706
1707                

8* ?

    1707
1708          

Malatitze

 

8*

      1708
1709

Poltava

Poltava

Poltava

Poltava

Poltava

Poltava

   

Poltava

Poltava

Poltava

1709
  Uppland Östgöta Kronob. Älvsborg Skaraborg Västm.
  Söderm. Kalmar Jönköp. V-Dal N-Värm    
1710

8*

8*

8*

8*

8* 8*    

8*

6*

8*

1710
1711                       1711
1712                       1712
1713  

Tönning

Tönning

     

Tönning.

Tönning.

 

Tönning.

Tönning.

1713
1714    

4*

      4* 4*    

 

1714
1715          

Stralsund

       

4*

1715
1716        

Wismar

3

   

Wismar

 

Norge

1716
1717  

8*

   

8*

8*

   

8*

6*

8*

1717
1718      

 

 

 

 

 

      1718
1719              

8*

      1719
1720      

8*

              1720
1721                       1721
1722                       1722
1723                       1723
1724                       1724
1725                       1725
1726                       1726
1727

8*

                    1727
1728    

8*

                1728
1729  

 

                  1729
1730  

8*

             

 

8*

1730
1731                  

 

  1731
1732                

 

10*

  1732
1733            

8*

 

4*

    1733
1734                       1734
1735                       1735
1736                       1736
1737                       1737
1738                       1738
1739              

4*

   

4*

1739
1740                       1740
1741

4*

                    1741
1742                       1742
1743

 

                    1743
1744                       1744
1745                       1745
1746                       1746
1747                       1747
1748                       1748
1749                       1749
1750                       1750
1751                       1751
1752                       1752
1753                       1753
1754                       1754
1755                       1755
1756                       1756
1757   4* 4*  

4*

4*

4*

        1757
1758          

 

          1758
1759      

Demmin

Anklam

   

Anklam

      1759
1760                       1760
  Uppland Östgöta Kronob. Älvsborg Skaraborg Västm.
  Söderm. Kalmar Jönköp. V-Dal N-Värm    


Anmärkningar

Uppland: De fanor som erövrades vid Poltava var i så olika skick att ryssarna uppfattade dem som tillhöriga två olika regementen. Tre kompanifanor var fortfarande röda men de övriga fyra hade blivit så pass blekta att de var sandfärgade. Eventuellt hade de fanor som var i bättre skick blivit tillverkade vid ett senare tillfälle (jämför Skaraborg). Nya fanor hann inte levereras i tid till slaget vid Helsingborg. De fanor som delades ut 1741 ersattes 1771.

Södermanland: Samtliga kompanifanor förlorades i Perevelotjna 1709 medan livfanan möjligen räddades till Bender. Fyra fanor förlorades i kapitulationen i Tönningen och möjligen var en av dem livfanan.

Östergötland: Sviten från 1714 var sannolikt tillverkad av Johan Wikman.

Kalmar: Sviten som delades ut 1710 var tillverkad 1683 av Baltzar Friedrich och var inte m/1686. Kompanifanorna var kvadrerade i rött och gult samt hade fyrkulor i hörnen. Nästa fansvit som delades ut 1720 brukades fram till 1764.

Kronoberg: Förlorade sina fanor i Ukraina 1709 (kan ha bränt upp dem för att förhindra att de togs av ryssarna) och fick inte ut nya i tid till slaget vid Helsingborg. Sex kompanifanor förlorades när Wismar kapitulerade 1716. Förlorade alla fanor vid Anklams kapitulation 1759 och fick då återanvända äldre fanor.

Jönköping: Livfanan och tre kompanifanor förlorades 1708 i slaget vid Malatitze. Ytterligare sju kompanifanor förlorades i Poltava. Det stora antalet fanor kan bero på att fansviten från 1683 fanns kvar i regementet och användes för att ersätta förlusterna i Malatitze. Ännu en fansvit gick förlorad när Stralsund föll 1715. Som en provisorisk ersättning delades 1716 tre blå kompanifanor som tidigare hade burits av först Seulenburgs och sedan Stöhrs bataljon.

Älvsborg: Sviten från 1714 var sannolikt tillverkad av Johan Wikman.

Västgöta-Dal: Sviten från 1714 var sannolikt tillverkad av Johan Wikman.

Skaraborg: De fanor som förlorades i slaget vid Poltava var inte desamma som delades ut 1689. De var av intarsia och saknade lagerkransen på kompanifanorna. Livfanan hade inte riksvapnet utan kungens namnchiffer som huvudmotiv i mitten och i mindre skala i tre av hörnen. Regementssymbolen var placerad i det nedre inre hörnet. Ytterligare tre kompanifanor förlorades när Wismar kapitulerade 1716.

Närke-Värmland: Inga belägg finns på att fansviten från 1682 ska ha ersatts före slaget vid Poltava och de fyra kompanier som bevakade norska gränsen lär ha behållit dessa fram till 1732. Men det är ändå möjligt att fältkompanierna fick nya fanor i likhet med Skaraborg vars fanor som förlorades i Poltava tillhörde en i övrigt helt okänd fansvit. De sex nya fanor som tillverkades 1709-1710 förlorades i Tönningen 1713 och ersattes inte förrän 1717 (sannolikt av av Johan Wikman). Den svit som delades ut 1732 hade beställts redan 1718 men tillverkningen dröjde på grund av tvister om betalningen..

Västmanland: Fansviten som förlorades i Tönningen 1713 ersattes inte förrän 1715 av en svit på fyra fanor varav livfanan och en kompanifana förlorades i Norge redan 1716.

Dalregementet: Fyra kompanifanor tillverkades av Olof Hoffman 1700 men blev inte utdelade förrän 1714 då tre av dem tillsammans med en livfana (ursprungligen tillverkad för Östgöta tremänningsregemente) fick ersätta de åtta fanor som förlorades i Tönningen. En helt ny livfana förlorades i slaget vid Villmansstrand 1741 och ersattes 1742. Denna och resten av 1741 års fansvit ersattes 1766 med m/1761-fanor.

Hälsinge: Hälsinges fanor från 1700 var tillverkade av Hans Liebenberg (4) och Helena Militz (4*). Denna svit förlorades vid Mitau 1705. Som ersättning fick de åtta nya kompanifanor 1706. Sannolikt tillverkades även en livfana vid denna tid som avvek från m/1686 genom att regementssymbolen var inlagd i en glob som var fyrstyckad i svart och vitt på samma sätt som kompanifanorna.

Jämtland: Fansviten som bars 1683-1709 bestod av gröna dukar.

Västerbotten: Regementets fanor överlämnades 1711 till Österbottens regemente (5 stycken) och Gyllenströms finska värvade bataljon (3 stycken)

Österbotten: Fansviten från 1682 hade troligen ersatts innan regementet förlorade fyra fanor i slaget vid Hummelshof 1702. Fansviten från 1703 förlorades i Ljesna (1), Poltava-Perevolotjna (3) och Riga (4*). Inga nya fanor tillverkades för Österbotten och istället fick de 1711 fem fanor som ursprungligen hade tillverkats 1710 för Västerbottens regemente. Fyra nya fanor delades ut 1718 (troligen tillverkades av Johan Wikman). Regementet förlorade sina fanor i kapitulationen vid Helsingfors 1742 och fick återanvända fanorna från 1718 tills nya levererades 1744 (vilka sedan brukades ända fram till 1809).

Björneborg: Fick inga fanor vid återuppsättningen 1710 och lånade istället fyra fanor från Tavastehus regemente. Dessa fanns inte kvar 1716 då två äldre fanor delades ut som hade funnits i arsenalen före 1685.

Åbo: Fansviten från 1705 var troligen dekorerad med kronor i hörnen. När regementet återuppsattes 1710-1711 fick det använda sig av fördubblingsregementets fyra fanor från 1708 som förlorades till ryssarna under striderna i Finland. Trots detta ska två utslitna fanor ha funnits vid regementet 1717. En livfana och en kompanifana (utan lagerkrans) tillverkades 1718.

Nyland: Kompanifanorna som delades ut 1686 hade tillverkats redan 1683 av Baltzar Friedrich och hade sannolikt fyrkulor i hörnen. Dessa kompletterades 1690 med en livfana enligt m/1686 som målades av Olof Hoffman. Fansviten från 1705 var tillverkad i Riga (av Cordt Meyer?) och tycks ha haft kronor i hörnen. Den förlorades 1709-10. Regementet fick sannolikt fanor under den senare delen av stora nordiska kriget men uppgifter om dem saknas (tre gamla fanor ska ha funnits vid regementet 1730). Bar begagnade fanor från Upplands regemente 1744 tills nya fanor levererades samma år.

Tavastehus: 1711 fick regementet låna ut fyra fanor till Björneborgs regemente och i slaget vid Pälkäne 1713 förlorades ytterligare tre fanor. I slaget vid Villmanstrand 1741 blev livfanan sönderskjuten och en ersättare tillverkades som dock inte delades ut förrän efter krigsslutet 1743.

Savolax: Fanorna från 1712 hade ursprungligen tillverkats 1707 för Boyes sachsiska bataljon. Den fansvit som tillverkades 1737 förlorades i slaget vid Villmanstrand 1741 varefter möjligen de gamla fanorna från 1725 återanvändes. Tre nya kompanifanor lär ha delats ut 1743 och en livfana tillkom 1747.

Viborg: Fick sannolikt ut nya fanor under den senare delen av stora nordiska kriget men uppgifter om dem saknas. Regementet döptes om till Kymmenegårds läns regemente 1721.

 

  Dalreg Jämtl. Österb. Åbo Tavast. Viborg
Hälsinge Västerb. Björneb. Nyland Savolax
1674 8*  

8*

8*

10*

         

9*

1674
1675

 

10*

  1 1  

2

9*

9*

9*

  1675
1676 1+2    

4+6 Lund

2             1676
1677

8*

   

3 Landskrona

              1677
1678      

8*

              1678
1679        

1

8*

          1679
1680                       1680
1681                       1681
1682    

 

 

10*

            1682
1683  

8*

8*

     

8*

 

 

8*

  1683
1684                       1684
1685                    

8*

1685
1686              

7

      1686
1687                       1687
1688                       1688
1689                

8*

    1689
1690

8*

           

1*

      1690
1691

 

       

8*

          1691
1692      

8*

   

8*

        1692
1693                       1693
1694                       1694
1695                       1695
1696                       1696
1697                       1697
1698                       1698
1699                       1699
1700

 

8*

                  1700
1701                       1701
1702        

Hummelshof

            1702
1703        

8*

            1703
1704                       1704
1705  

Mitau

       

8*

8*

 

 

  1705
1706  

9* ?

             

8*

8*

1706
1707                

 

    1707
1708   Ljesna     Ljesna Ljesna   Ljesna

8*

    1708
1709

Poltava

Poltava

8*

Poltava

Poltava Poltava

Poltava

Poltava       1709
  Dalreg Jämtl. Österb.   Åbo   Tavast.   Viborg
Hälsinge Västerb. Björneb. Nyland Savolax
1710

8*

8*

 

8*

Riga

 

Riga

Riga

 

Karelen

Riga

1710
1711        

5

 

4* ?

 

 

    1711
1712      

8*

         

4*

  1712
1713

Tönning.

Tönning.

           

Pälkäne

    1713
1714

4*

                    1714
1715  

4*

                  1715
1716          

2

          1716
1717                       1717
1718        

4

 

2*

        1718
1719                       1719
1720                       1720
1721                       1721
1722                       1722
1723                       1723
1724                       1724
1725          

8*

     

8*

  1725
1726            

8*

 

 

    1726
1727            

 

        1727
1728

8*

             

8*

 

 

1728
1729              

8*

   

4*

1729
1730  

8*

                  1730
1731      

8*

              1731
1732    

 

 

4*

       

 

  1732
1733                       1733
1734                       1734
1735                       1735
1736    

4*

                1736
1737                  

4*

  1737
1738                       1738
1739

 

4*

                  1739
1740

 

                    1740
1741

4* Vil.

             

 

Villman.

  1741
1742

1*

     

Helsinki

Helsinki

 

Helsinki

Helsinki

    1742
1743                

1*

3   1743
1744        

4*

   

4*

      1744
1745            

4*

        1745
1746                       1746
1747                  

1*

  1747
1748                       1748
1749                

3

    1749
1750                       1750
1751          

 

          1751
1752          

4*

          1752
1753                       1753
1754                       1754
1755                       1755
1756                       1756
1757                       1757
1758                       1758
1759  

4*

                  1759
1760      

4*

              1760
  Dalreg Jämtl. Österb.   Åbo   Tavast.   Viborg
  Hälsinge Västerb. Björneb. Nyland Savolax

Referenser

Törnquist, Leif. Från banér till kommandotecken (artikel i MAM 38). Stockholm (1979).
Törnquist, Leif. Infanteriets fanor m/1686 (artikel i Svenska vapenhistoriska sällskapets skrifter - Nya serien XXX). Stockholm (2015).
Wenstedt, Folke. Svenska standar och fanor 1654-1686 (artikel i Meddelanden från Riksheraldikerämbetet X). Malmö (1945).