Fältslag Svenska armén Dansk-norska armén Övriga arméer Fanor & standar
 

   


 
 

 
 


 
 

 
 

 

Örjan Martinsson


Bilderna är från "Geographisk Charta Anno 1696" och föreställer en officer vid Tavastehus regemente, trumslagare vid Nylands infanteriregemente och en ryttare från Nylands och Tavastehus kavalleriregemente

För många regementen, i synnerhet tiden efter slaget vid Poltava, uppges uniformerna bara vara av "vadmal" utan att några färger omnämns. Vadmalskläder var normalt grå, men det var inte alltid så var fallet och även om de var grå kan ändå foder och uppslag ha varit i en avvikande färg (till exempel blå eller gul).

Österbottens infanteriregemente


1688-1703


1703-1710


1710-1718


1718-1720

Färg på väst och karpusens uppslag okänd.

Hade 1712 karpus samt livrock och byxor av vadmal.

Färg på hattgalon och knappar samt kappans foder och krage nämns inte.

Björneborgs infanteriregemente


1696-1704
Väst nämns inte.


1704-1710


ca 1712


1716-1720

Färg på väst, knappar och uppslagen på karpusen okänd.

Vadmalsrock, inga färger på den omnämns. Även färgen på hattgalonen är okänd men den enda färg som omnämns för finska hattgaloner vid den här tiden är gul.

Anders Larsson uppger att de 1713 hade 204 blå rockar med gult foder samt blå krage och uppslag "stofferade" med gult. Dessutom en axelklaff i blått och gult, gula knapphål och tennknappar samt gula byxor.

Åbo läns infanteriregemente


1697-1704
 


1704-1710
 


ca 1712
 


1718-1720
 

Färgen på karpusens uppslag nämns inte.

Färg på väst, knappar och karpus okänd.

Vadmalsrock, inga färger på den omnämns, men fördubblings-regementet hade 1709. gula uppslag och krage samt tennknappar. Även färgen på hattgalonen är okänd men var gul 1716 då rocken fortfarande var av vadmal.

Färg på hattgalon och knappar okänd, hade dock gula galoner 1716

Nylands infanteriregemente


1696-1702


1702-1710


ca 1712


1718-

Väst nämns inte.

Väst samt foder och uppslag på karpusen nämns inte.

Hade både grå och gula strumpor. Färgen på knapparna okänd.

Färg på hattgalon och knappar samt kappans foder och krage nämns inte.

Tavastehus infanteriregemente


1690-1702
 


1702-1710
 


ca 1712
 


1716-
 

Höglund anger en uniform med rött istället för gult såsom "sannolik" och har inga uppgifter om färg på väst och knappar. Men enligt Brolin beställdes 1689 blått kläde till rockar samt gult kläde och boj till uppslag och foder som transporterades till regementet.

Gula och grå strumpor,
Färg på väst, knappar och
uppslagen på karpusen okänd.

"Paltrock" och tröja av vadmal, inga färger på dem omnämns. Även färgen på hattgalonen är okänd. Byxor av vadmal eller skinn samt både gula och grå strumpor.

Färg på hattgalon och knappar
samt kappans foder och
krage nämns inte.

Savolax infanteriregemente


1691-1702


1708-1710


ca 1712


1718-

Höglund uppger att strumporna  "möjligen" var blå 1696. Fick nya rockar med tennknappar 1702 och hatt samt blå byxor 1705.

Hade blå och gula byxor, Färg på väst, knappar och uppslagen på karpusen okänd.

Samma uniform bars även 1715, färg på uppslag, foder och knappar nämns inte. Fördubblingsregementet hade 1707/08 tennknappar, gula uppslag och krage.

Färg på knappar okänd. Foder och uppslag på kappan nämns inte. 1716 var väst, byxor, strumpor och hattgalon gula medan kappan inte omnämns.

Enligt Gunnar Brolin (KFÅ 2013) borde regementet ha fått ut nya uniformer vid regementsmötet 1691 som bestod av blått kläde till rockar, gult kläde till uppslag, gult boj till foder, stommar till karpuser, mässingknappar och skinnbyxor. I supplementet till del 2 av Höglunds uniformstrilogi nämns att kapten Myrmans kompani 1699 fick en ny beklädnad som bestod av blå karpus, blå rock med tre dussin tennknappar, blå ärmuppslag och gult foder, skinnbyxor, samt vita ullstrumpor som skulle färgas gula.

Viborgs infanteriregemente


1684-1701


1702-1710


?-171
5


1716-
Knappfärg okänd

Enligt Höglund hade de skinnbyxor eller blå klädesbyxor.

Väst omnämns inte. Hade hatt eller blå karpus 1708/09 (färg på karpusens uppslag nämns inte).  1701 hade de blå karpus med gula uppslag samt mässingknappar på rocken. Den uniform som delades ut 1702-1703 hade tennknappar men huvudbonaden omnämns inte.

Klädd i vadmal och grå ullstrumpor, Inga färger utöver strumporna nämns.

Viborgs fördubblingsregemente som 1709 blev detta regemente hade tennknappar, gula uppslag och krage samt vadmalsbyxor.

Gunnar Brolin skriver i KFÅ 2013 att regementet gick ut i kriget med uniformer som delades ut 1683 eller 1684. Dessa var så slitna att många soldater hade ersatt dem med grå vadmalsrockar och andra plagg som gav regementet ett brokigt intryck ("gambla Wallmars Råckar grå hwijta swarta som bonden kan hafwa Rådt att gifwa dem uppå sigh, den ena har een lijka trum mössa den andra een hatt, och således seer brokot uth"). Han uppger även att regementet endast hade 875 man enligt indelningsverket (och inte 1 000 man som ofta nämns i litteraturen).

Pengar till Viborgs första karolinska uniformer anslogs 1698 och tyg beställdes som var färdigt för leverans pingsten 1699 (blått kläde till rockarna samt gult kläde och boj till uppslag och foder). Uniformerna syddes sedan upp i Stockholm men skeppades inte över till Baltikum förrän i augusti 1700. På grund av betalningsproblem blev de inte utlämnade till regementet förrän våren 1701. Utöver blå rockar med gula uppslag ingick även karpuser, skinnbyxor, strumpor och livgehäng i den nya munderingen. Enligt Brolin framgår det inte ifall rockarna hade mässing- eller tennknappar (Höglund har dock angett mässingknappar för år 1701). Den leverans som skedde 1701 var dock inte fullständig utan 199 rockar och 175 byxor saknades och det var först mot hösten som hela regementet hade fått kompletta karolinska uniformer. Förutom Gunnar Brolins artikel innehåller även detta blogginlägg (med kommentarer) upplysningar om dessa uniformer.

Tremänningsregementen till fot


Åbo, Björneborg
och Nyland
1700-1702


Åbo, Björneborg
och Nyland
1702-1706


Åbo, Björneborg
och Nyland
1706-1708


Tavastehus, Viborg
och Savolax
1702-1704

Höglund nämner endast grå vadmalskläder och grå strumpor.

Jämför fördubblingsregementena som sattes upp vid samma tid.

Blå rock med gult foder och uppslag, gula byxor samt gula strumpor.

Huvudbonad nämns inte men hatt med gul galon var vanligt bland regementen i Baltikum.

Hatt, blå rock med gult foder och uppslag, skinnväst, blå byxor samt gula strumpor. Hade 1708 karpus eller hatt.

Upplöstes efter slaget vid Ljesna 1708.

Blå rock med mässingknappar, gult foder och uppslag samt blå byxor.

Upplöstes efter Narvas fall 1704. Hade 1700-1702 troligen samma uniform som Åbo, Björneborg och Nylands tremänningar


Samtliga regementen
1702

Fördubblingsregementen till fot

När kriget bröt ut 1700 överfördes Finlands indelta regementen till Livland. I deras ställe skulle Finland försvaras av nyuppsatta tremänningsregementen. Men även dessa överfördes till Baltikum under hösten 1700. För att trygga Finlands försvar sattes därför fördubblingsregementen upp som till skillnad från svenska männingsförband inte var en engångsrekrytering utan fick sina förluster ersatta på samma sätt som de indelta regementena. Varje rote skulle därför vara ansvarig för en soldat till det ordinarie regementet och en extra soldat. Eftersom tremänningar redan hade satts upp var fördubblingsregementenas styrka bara två tredjedelar av det ordinarie regementets. Men allteftersom tremänningsregementen försvann som självständiga förband kom motsvarande fördubblingsregemente att uppnå samma styrka som de ordinarie regementena. Sedan när de ordinarie regementena gick förlorade 1709-1710 kom fördubblingsregementena att ersätta dem som ordinarie indelta regementen.

Notera att det endast var de sex sydliga landskapen som satte upp fördubblingsregementen. Österbotten hade inte infört indelningsverket och rekryterades istället med utskrivning.

Höglund beskriver inte Tavastehus och Nylands uniformer separat utan anger bara att de såg likadana ut som Björneborgs.

Grå vadmalsrock med gula uppslag och vadmalsbyxor (jämför med tremänningarnas uniformer vid samma tid)


Åbo län
1709


Björneborg
1706


Savolax
1707/1708


Viborg
1707

Höglund nämner att de hade både grå vadmalsrock med tennknappar, gula uppslag och krage samt blå klädesrockar. De ska dessutom ha haft skinnvästar och skinnbyxor. Strumpor och huvudbonad nämns inte.

Enda detaljerna som nämns är: "Hatt, blå rock, väst, byxor och strumpor". 1703 ska de ha fått 463 blå karpuser och 105 röda byxor.

Hatt, grå vadmalsrock med tennknappar, gula uppslag och krage skinnväst, skinnbyxor samt gula strumpor.

Hatt, grå pajrock med tennknappar, gula uppslag och krage, vadmalsbyxor samt grå strumpor.

Värvade regementen


Ingermanländska infanteriregementet
170
3


Finska värvade bataljonen
1711-1719

 


Ingermanländska dragonregementet
1702-1712

1702/03 var rocken blå med gult foder och uppslag. Byxorna var blå. 1707 hade de blå rock. skinnväst, skinnbyxor och gula strumpor.

Rocken var blå. Uppslag och foder var gult 1702 och sannolikt var byxorna blå. 1708 hade de både karpus och hatt med galon, men med okända färger, Trumslagarna hade dock silvergalon på sina hattar.

De två ingermanländska regementena sattes upp år 1700 i Ingermanland och Kexholms län av Otto Vellingk som var generalguvernör över dessa två finskspråkiga provinser. Infanteriregementet skulle bestå av 1000 man (varav 700 från Kexholms län). Det togs tillfånga av ryssarna när Viborg kapitulerade 1710, men en del undkom fångenskap (76 man) och tillsammans med rester från regementen i Baltikum bildade de den Finska värvade bataljonen 1711. Narvas garnisonsregemente som också var ett huvudsakligen finskspråkigt förband bidrog med 145 man (detta regemente redovisas dock bland de baltiska regementena). Sammanlagt bestod den värvade bataljonen av 395 man år 1712.

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente


?-1702


1702-?


ca 1708


ca 1712

"Sannolik" uniform enligt Höglund som inte nämner något om hattgalon, knappfärg och infattning på schabraket.

Hade även hatt. Schabraken nämns inte men jag har gissat att de bara var gjorda av svart smorläder då uniformen i övrigt tycks ha varit en budgetlösning.

Höglund nämner endast "hatt, blå rock". Kan eventuellt ha haft gula uppslag och gula galoner på hattarna samt blå schabrak ifall regementena i Lewenhaupts kår var enhetligt klädda.

Inga färger nämns utöver "vadmal". 1718-1719 hade de uniformer av
såväl vadmal som blått kläde,
men de var i dåligt skick.

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente


1696-1702


1702-1704


1707-1709


ca 1712

Färg på hatten nämns inte av Höglund, men hans beskrivning verkar vara baserad på en bild från 1696 (se längst upp på sidan) där hatten har samma färg som rocken och röd galon.

Hade även hatt. Schabraken nämns inte men jag har gissat att de bara var gjorda av svart smorläder då uniformen i övrigt tycks ha varit en budgetlösning. Fick ny uniform 1704 med okänt utseende.

Uppgifterna kommer från Bengt Nilsson. Hatten är inte omnämnd
 men pistolstrumporna var gjorda av vitt läder.

Hade både blå och grå kappor. 1718 hade de blå rock istället för vadmalsjacka. Färger på hattgalon, knappar, uppslag, foder och schabrak är okända. Men detta regemente är identiskt med fördubblingsregementet före 1710 som hade tennknappar samt gula uppslag.

Karelska kavalleriregementet
(Viborg och Nyslotts län)


1694-1702


1702-?


ca 1708


1713-

Ska enligt Höglund ha haft samma uniform som Åbo & Björneborg
 (dvs. grå rock med uppslag och schabrak i regementsfärgen)
  Höglund nämner endast "hatt eller karpus, blå rock". Kan eventuellt ha haft gula uppslag och gula galoner på hattarna samt blå schabrak ifall regementena i Lewenhaupts kår var enhetligt klädda.

Färg på knappar och uppslag/foder nämns ej. 1710-1712 var karpus, kappa och jacka av vadmal.

Karelska lantdragonerna


1695-?
Schabraken okända.


ca 1708


ca 1712


1716

Höglund nämner endast att de erhöll blå rockar under perioden 1704-1708. Kan eventuellt ha haft gula uppslag och gula galoner på hattarna samt blå schabrak ifall regementena i Lewenhaupts kår var enhetligt klädda.

Klätt helt och hållet i vadmal. Inga färger utöver den gula hattgalonen omnämns.

Enda färger som omnämns är en blå rock och skinnbyxor.

Övriga finska kavalleriregementen


Åbo, Nyland och Viborgs tremänningar
1700-1701


Åbo läns fördubblingsregemente
1707


Nylands fördubblingsregemente
1707


Karelska fördubblingsregementet
1701

"Sannolik" uniform enligt Höglund som inte nämner hattgalonen.

Var aldrig samlat på ett ställe och upplöstes när regementschefen dog 1701.

Nämns bara att de hade hatt, blå rock, skinntröja och skinnbyxor.

Hattgalon nämns inte.

Nämns bara att de hade hatt, grå vadmalsrock med blå uppslag. Beskrivningen av uniformen år 1707 är identisk med Åbo läns fördubblingsregemente.

Enligt Höglund hade samtliga tillfälliga beridna förband från Finland blå schabrak med kant av svart läder. Notera att fördubblingsregementena omvandlades till de ordinarie indelta kavalleriregementena när dessa återuppsattes efter slaget vid Poltava. Finska ståndsdragonernas uniform är helt okänd.

Referenser

Brolin, Gunnar. Införandet av den blå enhetsuniformen vid de finska regementena (artikel i KFÅ 2013). Västerås (2013)
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer. Karlstad (2000).
Höglund, Lars-Eric – Sallnäs, Åke. Stora nordiska kriget 1700-1721, II. Karlstad (2003).